Právne informácie

Julius Meinl Coffee Intl., a.s.

Pribinova 25
81011 Bratislava
Slovensko

 

Tel.: +421258280801
Fax: +421258280846
www.meinl.sk
Kontaktujte nás: info@meinl.sk

 

Podmienky používania

Tieto podmienky upravujú práva a povinnosti osôb používajúcich internetovú/webovú stránku www.meinl.sk alebo www.meinlcoffee.com/sk (ďalej len „stránka“).

Prevádzkovateľom stránky je spoločnosť: Julius Meinl Coffee Intl., a.s., so sídlom Pribinova 25, 810 11 Bratislava, IČO: 31 318 932 (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Používaním stránky (t.j. najmä vstup na stránku, prehliadanie jej obsahu, načítavanie a pod.) užívateľ bez výhrad súhlasí so znením týchto podmienok a zaväzuje sa ich dodržiavať. Súčasne svojím vstupom na stránku, jej prehliadaním a/alebo používaním účastník potvrdzuje, že si riadne prečítal tieto podmienky a rozumie im.

V prípade, že užívateľ z akéhokoľvek dôvodu nesúhlasí s týmito podmienkami je povinný stránku opustiť a nepoužívať ju.

Prevádzkovateľ týmto poskytuje užívateľovi právo na bežné používanie/prehliadanie stránky. Prevádzkovateľ je však na základe vlastného uváženia oprávnený jednostranne rozhodnúť najmä o tom, že:

  • rozsah používania stránky bude určitým užívateľom obmedzený,
  • použitie stránky bude určitému užívateľovi zakázané.

Odkazy na tejto webovej stránke sú vítané, ak sú navrhnuté ako externé odkazy v jednotlivom okne prehliadača.

Odkazy nachádzajúce sa na tejto stránke vedú k webovým stránkam, ktoré Prevádzkovateľ nekontroluje a preto nie je zodpovedný za obsah žiadnej z uvedených stránok alebo odkazov, ktoré sa nachádzajú na tejto stránke. Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za obsah ktorejkoľvek takto prepojenej stránky.

Užívateľ nie je oprávnený umiestňovať na stránke Prevádzkovateľa akékoľvek údaje/dáta:

  • ktorých obsah môže ohrozovať a/alebo poškodzovať autorské alebo iné obdobné práva tretích osôb;
  • ktorých obsah môže ohrozovať a/alebo poškodzovať obchodné tajomstvo, resp. iné skutočnosti utajované podľa osobitných právnych predpisov;
  • ktoré sú zdrojom počítačových vírusov, adware, malware, spyware a iných znakových a číselných reťazcov, ktorých účelom je monitorovanie aktivity tretích osôb alebo neautorizovaný zásah do softwarového vybavenia informačných technológii tretích osôb alebo softwarového vybavenia tvoriaceho stránku;
  • ktorých obsah môže ohrozovať a/alebo poškodzovať právnymi predpismi chránené práva a záujmy tretích osôb.Užívateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa vytvárať hypertextové prepojenia obsahujúce odkazy na túto stránku.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za priame, nepriame alebo následné škody alebo straty spojené so vstupom a použitím tejto stránky.

Obsah stránky je výsledkom tvorivej duševnej činnosti jeho autora (autorov) a podlieha ochrane podľa platných právnych predpisov. Osobou oprávnenou na využívanie majetkových práv týkajúcich sa diel nachádzajúcich sa na stránke je Prevádzkovateľ.

Je zakázané používať hlavný vzhľad stránok Julius Meinl Austria GmbH vo vzhľade stránok tretích strán. Ak bude web Julius Meinl Austria GmbH spojený s webovou stránkou s nelegálnym obsahom, bude odkaz po získaní vedomosti o tejto skutočnosti okamžite odstránený.

Stránka, ako ani žiadna jej časť,  obsah nesmie byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa kopírovaná alebo inak užívaná spôsobom, ktorý je v rozpore s týmito podmienkami a/alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi. Nie je dovolené sťahovať alebo inak používať pre vlastné alebo iné účely, najmä však na obchodné účely, akýkoľvek z textov, obrázkov, grafík alebo iných práv duševného vlastníctva patriacich Prevádzkovateľovi a/alebo Julius Meinl Group.

Nie je dovolené publikovať obsah, ktorý porušuje akýkoľvek zákon alebo obsahuje nesprávne, urážlivé vyjadrenia alebo škodlivý obsah, na našich webových stránkach. Julius Meinl Austria GmbH sleduje a odstraňuje obsah tretej strany porušujúci platné zákony.

Tieto podmienky sa riadia slovenským právnym poriadkom. Ak sa akékoľvek ustanovenie týchto podmienok stane nezákonné, neplatné alebo z akéhokoľvek dôvodu nevymáhateľné, nebude to mať vplyv na platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto podmienok.

Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť uvedené podmienky, a to bez potreby akéhokoľvek upozornenia, pričom zmena týchto podmienok je účinná dňom uverejnenia nového znenia podmienok na stránke.

Tato stránka využíva cookies za účelom skvalitnenia prehliadania na tejto webovej stránke. Ak chcete zistiť viac v súvislosti s využitím cookies a možnosťami zmien nastavení kliknite na: Zásady ochrany osobných údajov

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close